پرسشنامه سرانه مطالعه

به نام خدا

این پرسشنامه برای انجام پژوهشی درباره سرانه مطالعه تهیه شده است. لطفا با پاسخهای دقیق خود ما را در انجام پژوهش یاری کنید.

با تشکر